Vergadering Raadscommissie 16-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:S. Bonthuis

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

5 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 5 maart 2018

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel "vaststellen welstandseisen strand gerelateerde bebouwing"

7 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

8 Sluiting