Vergadering Raadscommissie Sociaal Domein 22-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:A. Tuil

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein

5 Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 20 november 2017

6 Voorstel actualiseren verordeningen: Afstemmingsverordening, Verordening individuele studietoeslag en de verordening tegenprestatie

7 Sluiting