Vergadering Gemeenteraad 28-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Gerard van Klaveren

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 januari 2019

Bijgevoegde documenten

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018

Hamerstukken

5 Verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw woonhuis aan Jan Jacobsweg te Hollum

6 Vaststellen "wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV gemeente Ameland 2018"

7 Bekrachtingen geheimhouding verkoopvorm en transactieprotocol Eneco

Overig

8 Schrijven naar Veiligheidsregio zienswijze Kaderbrief 2020 -2023 (nazending)

9 Motie van de fractie van CDA inzake overdracht rijksgronden aan Staatsbosbeheer

10 Sluiting