Vergadering Gemeenteraad 29-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Gerard van Klaveren

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 18 oktober 2018

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 september 2018

5 Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 8 oktober 2018

Discussiestukken

6 Vaststelen visie gemeentelijke begraafplaatsen

7 Vaststellen Programmabegroting gemeente Ameland 2019, alsmede overname advies van de Auditcommissie gemeente Ameland inzake de Programmabegroting 2019

Hamerstukken

8 Vaststellen bestemmingsplan "Strandweg Buren - Agrarische bestemming tussen 24 en 34"

9 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "bochtafsnijding in de vloedgeul tussen Ameland en Holwerd"

10 Benoeming lid bestuurscommissie openbaar primair onderwijs gemeente Ameland

Overig

11 Vaststellen vergaderschema voor de raad en commissies 2019

12 Motie van de fracties PvdA en AmelandEĆ©n inzake evalueren en aanpassen van de Huisvestingsverordening gemeente Ameland

13 Sluiting