Vergadering Gemeenteraad 25-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 juni 2018

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2018

5 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2018

Discussiestukken

6 Vaststellen actualisering van de Participatieverordening en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag

7 Vaststellen Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018 - 2021

8 Vaststellen bestemmingsplan Hollum - Jan Jacobsweg (toevoegen woning)

9 Vaststellen jaarverslag 2017 gemeente Ameland

Hamerstukken

10 Vaststellen aanpassing verordening Jeugdhulp gemeente Ameland 2018

11 Vaststellen preventie -en handhavingsplan alcohol gemeente Ameland 2018

Overig

12 Motie fractie Algemeen Belang Ameland inzake evaluatie Horecabeleidsplan

13 Onderzoek geloofsbrieven mw. E. Bruins Slot

14 Voorstel benoeming wethouder, ontslag wethouder, vaststellen tijdsbestedingsnorm en ontheffing woonplaatsvereiste

15 Sluiting