Vergadering Gemeenteraad 28-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:Albert de Hoop

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en mededelingen

2 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Ingekomen stukken voor de raad tot en met 16 mei 2018

4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2018

5 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2018

6 Beedigen schaduwfractielid voor de fractie VVD (I. de Vries)

Discussiestukken

7 Voorstel Ouderenzorg Ameland

Hamerstukken

8 Voorstel aanpassen helikopterplatform vliegveld

9 Mogelijkheid tot het geven van een zienswijze t.a.v. de FUMO

10 Voorstel tot het vaststellen van de meerjarenbegroting Openbaar Primair Onderwijs Ameland 2018-2022

11 Voorstel benoemen voorzitter, herbenoeming leden en vaststellen aangepaste verordening van de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden

Overig

12 Benoemen leden voor de Auditcommissie en de werkgeverscommissie Griffier

13 Sluiting