Inspreekrecht

Iedereen kan zijn of haar visie geven op onderwerpen die op de agenda staan van de raads- en commissievergadering.

Voor de raadscommissievergadering geldt dat u zich voor aanvang van de vergadering met opgave van naam en adres bij de raadsgriffier mw. J.M.J. Metz moet melden. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht bij een raadsvergadering? Dan geldt dat u dit tenminste 48 uur voor aanvang bij de vergadering kenbaar maakt bij de raadsgriffier mw. J.M.J. Metz.   

Procedure

U krijgt vijf minuten spreektijd. Daarna kunnen de voorzitter en de raadsleden vragen aan u stellen. Dit mag echter niet leiden tot discussie. Hieronder volgen enkele afspraken. Uw onderwerp mag niet gaan over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter open staat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.  

Wilt u meer weten over inspreekrecht of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555 of griffie@ameland.nl.