College van burgemeester en wethouders

Albert de Hoop

de Hoop
contactgegevens en taken Albert de Hoop
FunctieBurgemeester
AdresDuinweg 21
9163 GH  Nes Ameland
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mailadresburgemeester@ameland.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Vertegenwoordiging Eilander College en Waddenzeezaken
 • Internationale samenwerking
 • Voorlichting en communicatie
 • Personeelszaken en organisatie
 • FinanciĆ«n
 • Onderwijs
 • Archiefzaken
 • Duurzaamheid en Duurzaamheid Waddeneilanden

Piet IJnsen

IJnsen
contactgegevens en taken Piet IJnsen
FunctieWethouder
AdresDe Meer 20
9161 DR  Hollum
Telefoonnummer(0519) 554152
E-mailadrespijnsen@ameland.nl
Taken
 • 1e loco burgemeester
 • VROM
 • Afvalstoffen en milieu
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Omgevingsvergunningen
 • Volkshuisvesting en Woningbedrijf
 • Stads- en dorpsvernieuwing
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Kustbescherming
 • Waterschapzaken en waterbeheer
 • Gebiedsgericht werken
 • Volksgezondheid
 • Sociale zaken / sociaal domein
 • Ouderenzorg
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg
Politieke partijAlgemeen Belang Ameland

Joop Lodewijks

Lodewijks
contactgegevens en taken Joop Lodewijks
FunctieWethouder
E-mailadresjlodewijks@ameland.nl
Taken
 • 2e loco burgemeester
 • Economische zaken en toerisme Waddeneilanden
 • Streekagenda en Gebiedsplatform Waddeneilanden
 • Natuurbeleid en Beheerplan Natura 2000
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Ruimtelijke plannen en structuurvisies
 • Sport en cultuur
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Kwaliteitsborging gemeentelijke processen
 • Juridische zaken
 • Europese wetgeving
 • Privaatrechtelijke zaken
 • Economische zaken
 • Detailhandelzaken
 • Toerisme en recreatie
 • Horeca- en verblijftoeristisch beleid
Politieke partijCDA

Marloes van Rijswijk

van Rijswijk
contactgegevens en taken Marloes van Rijswijk
FunctieSecretaris-directeur
Telefoonnummer(0519) 555 555
E-mailadresmvanrijswijk@ameland.nl
Taken
 • Ondersteuning college van burgemeester en wethouders
 • Hoofd ambtelijke organisatie