Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden
Citeertitel Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 87
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
07-01-2005 n.v.t. Nieuwe beleidsregel 05-01-2005 Gemeenteinfo, 6-1-2004 Onbekend

Artikel

Het college van Ameland;

overwegende, dat:

· in de gemeente voor verschillende wegen of weggedeelten een inrij- en/of parkeerverbod geldt;

· zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin het gewenst is dat hij van deze verboden ontheffing verleent;

· het gewenst is dat in een beleidsregel vastligt, in welke situaties in beginsel een ontheffing mogelijk is;

gelet op artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT
 

vast te stellen de volgende 'beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden':

A. Een algemene inrij- en/of parkeerontheffing kan worden verleend indien de aanvrager:

- voor diens werkzaamheden zwaar materiaal of materieel over een grote afstand moet verplaatsen;

- deze nodig heeft voor diens werkzaamheden, zoals bij hulpdiensten, een huisarts of veearts.

B. Een inrijontheffing voor uitsluitend een bepaald(e) weg(gedeelte) kan worden verleend indien de aanvrager:

- woont aan een weg(gedeelte) waar een inrijverbod geldt en de aanvrager niet met een voertuig bij diens woning kan komen;

- grond in eigendom heeft aan een weg(gedeelte) waar een inrijverbod geldt en de aanvrager niet met een voertuig bij diens grond kan komen.

C. Een parkeerontheffing voor uitsluitend een bepaald(e) weg(gedeelte) kan worden verleend indien de aanvrager:

- woont aan een weg(gedeelte) waar een parkeerverbod geldt en de aanvrager niet op eigen terrein kan parkeren;

- grond in eigendom heeft aan een weg(gedeelte) waar een parkeerverbod geldt en de aanvrager niet op die eigen grond kan parkeren.

Sluiting

Ballum, 4 januari 2005.