Beleidsregels voor het verlenen van inrij- en parkeerontheffingen in het autoluwe gebied Nes

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregels voor het verlenen van inrij- en parkeerontheffingen in het autoluwe gebied Nes
Citeertitel Beleidsregels voor het verlenen van inrij- en parkeerontheffingen in het autoluwe gebied Nes
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

  1. De beleidsregel maakt onderdeel uit van het verkeersbesluit Nes autoluw 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 87
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
07-05-2009 n.v.t. Nieuwe beleidsregel 04-05-2009 Gemeentinfo, 06-05-2009 5

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland;

Overwegende:

• dat in het autoluwe gebied in Nes voor verschillende wegen of weggedeelten een inrij- en/of parkeerverbod geldt;
• dat zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin het gewenst is dat van deze verboden ontheffing wordt verleend;
• dat het gewenst is dat in een beleidsregel vastligt, in welke situaties in beginsel een ontheffing mogelijk is;

Gelet op artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen de “Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden Nes autoluw”.
 

Artikel

Artikel 1 Verlenen ontheffing
1. Het college van burgemeester en wethouders kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen aan de eigenaar of houder van een voertuig voor:
a. het binnenrijden van (een gedeelte van) het autoluwe gebied ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden waarbij de aanwezigheid van het voertuig noodzakelijk is;
b. het binnenrijden van (een gedeelte van) het autovrije gebied ten behoeve van het bereiken van een parkeergelegenheid, al dan niet op eigen terrein.
2. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag voor een ontheffing.

Artikel 2 Bewoners
1. Onder een bewoner wordt in deze regels verstaan een natuurlijke persoon die in het bevolkingsregister is ingeschreven op een adres dat gelegen is in het autoluwe gebied.
a. aan een bewoner kan een ontheffing worden verleend in de zin van artikel 1 van deze beleidsregel;
b. een bewoner dient bij de aanvraag voor een ontheffing van het inrijverbod een kopie te overleggen van het kentekenbewijs deel II van het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Indien het een aanvraag betreft voor een ontheffing van het parkeerverbod, anders dan op eigen terrein, dient tevens een bewijsstuk overlegd te worden, dat parkeren op eigen terrein niet mogelijk is.

Artikel 3 Bedrijven
1. Onder een bedrijf wordt in deze regels verstaan een onderneming, al dan niet in het bezit van rechtspersoonlijkheid, gevestigd op een adres dat gelegen is in het autoluwe gebied.
a. aan een bedrijf kan een ontheffing worden verleend in de zin van artikel 1 van deze beleidsregel.
b. een bedrijf dient bij de aanvraag voor een ontheffing van het inrijverbod een kopie te overleggen van het kentekenbewijs deel II van het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Indien het een aanvraag betreft voor een ontheffing van het parkeerverbod, anders dan op eigen terrein, dient tevens een bewijsstuk overgelegd te worden, dat parkeren op eigen terrein niet mogelijk is.
2. Bedrijven kunnen op naam van het bedrijf gestelde ontheffingen krijgen, die zij kunnen afgeven aan hun afnemers.
3. Aan het personeel dat werkzaam is bij het bedrijf, kan een ontheffing worden verleend in de zin van artikel 1 van deze beleidsregel.

Artikel 4 Taxi's
1. Aan een taxichauffeur kan een ontheffing inrijverbod worden verleend in de zin van artikel 1 van deze beleidsregel.
a. de ontheffing die verleend wordt aan de taxichauffeur geldt alleen voor uitoefenen van de activiteit waarvoor het autovrije gebied moet worden binnengereden;
b. een taxichauffeur dient bij de aanvraag voor een ontheffing van het inrijverbod een kopie te overleggen van het kentekenbewijs deel II van het voertuig waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. Een ontheffing van het parkeerverbod wordt niet verleend;
c. In de ontheffing worden afzonderlijke voorwaarden gesteld, die alleen gelden voor de taxi’s.

Artikel 5 Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels tot een naar hun oordeel bijzondere hardheid (een zeer onredelijk resultaat) leidt, ten gunste van de aanvrager afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen van inrij- en parkeerverboden Nes autoluw’.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeentelijke infoblad.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 4 mei 2009.