Beleidsregels 'Criteria voor aanwijzing van trouwlocaties op Ameland’

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregels 'Criteria voor aanwijzing van trouwlocaties op Ameland’
Citeertitel Beleidsregels 'Criteria voor aanwijzing van trouwlocaties op Ameland’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Bevolking & Burgerlijke Stand

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 63
  2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 1
  3. Gemeentewet, artikel 108 juncto 147
  4. Algemene wet bestuursrecht artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
03-04-2014 n.v.t. Nieuwe regeling 25-03-2014 Gemeente Info 2 april 2014 -

Artikel

BELEIDSREGELS ‘CRITERIA VOOR AANWIJZING VAN
TROUWLOCATIES  GEMEENTE AMELAND’

Artikel 1. Algemene criteria
a. De gemeenteraad wijst de trouwlocatie aan, tenzij de bevoegdheid is gedelegeerd aan het college.
b. De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Ameland.
c. De locatie moet bekend zijn als een plaats waar huwelijken worden voltrokken.
d. Er moeten regelmatig huwelijken kunnen worden voltrokken.
e. Op de locatie zal het burgerlijk huwelijk voorafgaan aan het kerkelijk huwelijk.
f. De huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.
g. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen, ook mindervaliden, vrij toegankelijk.
h. De locatie beschikt over een overdekte en omsloten ruimte. De huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan mits deze openluchtruimte aan de overdekte locatie is gekoppeld en omsloten is.
i. De locatie is beschikbaar vanaf een half uur voor c.q. na de huwelijksplechtigheid.
j. Voor de huwelijksvoltrekking op een boot geldt dat de boot voor de huwelijksvoltrekking voor een ieder vrij bereikbaar en toegankelijk dient te zijn en daarom dertig minuten voor aanvang van de plechtigheid aangemeerd is aan de opstapplaats/ligplaats binnen de gemeente Ameland. Tijdens de huwelijksvoltrekking is de boot aangemeerd.
k. De locatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar en voldoet aan de normen van goede smaak.
l. Het pand moet een meerwaarde hebben, waarbij geacht kan worden aan:
- er dient sprake te zijn van een bijzondere situatie;
- historische bekendheid en betekenis door uitstraling, aard, geschiedenis of ligging van het pand;
- representativiteit en een zekere passendheid bij normaal gebruik van het pand.
m. De locatie mag niet onder milieuhygiënische druk kunnen komen te staan.
n. Geen vermenging met commerciële activiteiten.
o. De eigenaar/beheerder geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert niet naar geslacht, sekse en/of godsdienst.
p. De veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn.
q. Er worden geen locaties voor slechts één huwelijk aangewezen, tenzij bij hoge uitzondering.
r. Bij de aanwijzing van een locatie moet de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid in acht worden genomen.


Artikel 2. Logistieke criteria
a. De trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd en beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
b. De locatie moet voorzien zijn van voldoende meubilair en een spreektafel.
c. De trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen.
d. Bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het bruidspaar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen.
e. De beheerder/eigenaar of één van de medewerkers van de huwelijkslocatie moet gedurende de huwelijksvoltrekking ‘stand-bij’ zijn als gastvrouw/gastheer en als aanspreekpunt voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.


Artikel 3. Specifieke criteria
a. De locatie heeft een permanent karakter.
b. De gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaren aan.
c. De eigenaar/beheerder van de locatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving (bijv. Bouwbesluit, bouwverordening en APV).
d. De locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de  aanwijzing van de locatie als trouwlocatie.
e. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker.
f. De locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet medewerking verlenen aan een vooronderzoek van een medewerker van de gemeente.


Artikel 4. Overige criteria
a. De eigenaar/beheerder vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar.
b. De gemeente is niet aansprakelijk voor, gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting.
c. Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend.
d. Voor het vastleggen in de huwelijksagenda wordt gebruik gemaakt van een speciaal formulier dat zes weken vóór de datum van de huwelijksvoltrekking moet zijn overgelegd aan de  beheerder van de huwelijksagenda.
e. De gemeente wordt gevrijwaard van problemen de zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en schade (tenzij veroorzaakt door de bode en/of babs) en dat voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is.

Artikel 5 Slotbepaling
a. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan.
b. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ‘Criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Ameland’.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Ameland van 25 maart 2014.