Beleidsregel rioolheffing

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregel rioolheffing
Citeertitel Beleidsregel rioolheffing
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening rioolrechten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
20-01-2009 01-01-2009 Nieuwe beleidsregel 20-01-2009 Gemeenteinfo, 04-02-2009 14

Artikel

1. Algemeen verordening

Vastrecht wordt geheven voor eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering (artikel 1, sub a. van de verordening rioolrechten).

Onder eigendommen worden verstaan roerende of onroerende zaken (artikel 1).

Als gedeelten van een eigendom blijkens de indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt vastrecht voor elk gedeelte geheven (artikel 3).


2. Wanneer heffing

Soort aansluiting
Een eigendom dient direct of indirect te zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Directe aansluiting is duidelijk.
Onder indirecte aansluiting wordt verstaan lozing via een directe aansluiting van een ander eigendom op de gemeentelijke riolering.

Gemeentelijk rioolstelsel
Onder gemeentelijke riolering wordt ook verstaan het wegoppervlak met een aansluiting op het riool (putjes). Theoretisch kan hemelwater dus via een regenpijp op het wegoppervlak worden geloosd en daarmee op het gemeentelijk rioolstelsel.

Delen van een eigendom
Het gaat hier over eigendommen ‘achter’ één watermeter die toch als zelfstandige onderdelen worden aangemerkt.
Voor eigendommen met een woonbestemming is de situatie meestal wel helder; een bungalow of appartement kan als afzonderlijk geheel worden gebruikt, een slaapkamer die wordt verhuurd aan toeristen, niet.
In de bedrijfsmatige sfeer ontstaan onduidelijke situaties. Om daarmee toch op een eenduidige wijze om te kunnen gaan, zijn hierna uitgangspunten voor de heffing benoemd.

Definities
Voor de benamingen van eigendommen, wordt voor zover mogelijk aangesloten bij de verordeningen toeristenbelasting en reinigingsrechten.


3. Heffing bij roerende en onroerende zaken met een woonbestemming

Wanneer een eigendom, of gedeelte van een eigendom direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioleringstelsel, vindt heffing plaats bij:

Woningen, inclusief vakantieonderkomens
Appartementen
Hotels
Pensions
Kampeerboerderijen


4. Heffing bij roerende en onroerende zaken met een bedrijfsbestemming

Wanneer een eigendom, of gedeelte van een eigendom direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioleringstelsel, vindt alleen heffing plaats als er sprake is van een zelfstandig bedrijf(sgedeelte), met een eigen watermeter.


Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland,
d.d.

Albert de Hoop Bjørn van den Brink
burgemeester secretaris


Beleidsregel voor heffing rioolrechten, onderdeel veehouder


1. Algemeen verordening

Voor een veehouder geldt een vrijstelling voor het variabele recht, wanneer er vanuit het bedrijfsgedeelte geen afvalwater wordt afgevoerd via het gemeenteriool (artikel 4, lid 5, van de verordening rioolrechten).

Wanneer er sprake is van een combinatie van bedrijf, met wonen op hetzelfde adres, dan wordt voor het aantal bewoners een normatief aantal kubieke meters berekend als jaarverbruik (artikel 4, lid 6, van de verordening rioolrechten).
.

2. Wanneer veehouder

Veehouder
Onder veehouder wordt iemand begrepen die voor zijn hoofdberoep geregistreerd staat als veehouder, waarbij de veehouderij beperkt is tot het houden van koeien voor het verkrijgen van melk of vlees.


3. Wanneer peilmoment

Veehouder
Wanneer een veehouder zijn bedrijf uitoefent op 1 mei van een jaar, dan geldt artikel 4,lid 5, van de verordening voor het gehele kalenderjaar.

Aantal inwonende personen
Het aantal inwonende personen per 1 januari van een jaar is bepalend voor de berekening op grond van artikel 4, lid 6, van de verordening voor het gehele kalenderjaar.


4. Rekenmethodiek bij combinatie met kampeerboerderij

Wanneer een eigendom waarin een veehouder zijn bedrijf uitoefent gedurende een bepaald tijdvak in het jaar wordt gebruikt als kampeerboerderij, vindt een berekening plaats zoals aangegeven in artikel 4, lid 6, waarbij het aantal personen wordt gesteld op het aantal volgens de geldende gebruiksvergunning voor het betreffende kalenderjaar en waarbij het aantal kubieke meters, als bedoeld in lid 2, wordt gesteld op 10 per persoon.
Het hier genoemde is niet van toepassing wanneer het verbruik per onderdeel (bedrijf, kampeerboerderij) wordt geregistreerd met behulp van aparte watermeters.


Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland,
d.d.