Beleidsregel ondergeschikte horeca

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregel ondergeschikte horeca 2015
Citeertitel Beleidsregel ondergeschikte horeca
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregel ondergeschikte horeca 2015

Opmerkingen m.b.t. de regeling

De ‘beleidsregel ondergeschikte horeca 2012’ vervalt op het moment dat de nieuwe ‘beleidsregel ondergeschikte horeca 2015’ in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
07-09-2015 n.v.t. Nieuwe regeling 25-08-2015 Gemeente Info, 9 september 2015 2

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland;

Overwegende dat,
•    in diverse bestemmingsplannen van de gemeente Ameland mogelijkheden voor ondergeschikte horeca zijn opgenomen, dan wel planologische toestemming is verleend, op percelen met een hoofdbestemming anders dan horeca;
•    dat ondergeschikte horeca de aantrekkingskracht van de hoofdbestemming kan versterken;
•    dat het evenwel de bedoeling van de raad is dat horeca in de hiervoor genoemde gevallen slechts een ondersteunende functie moet hebben;
•    dat het daarom wenselijk is een beleidsregel vast te stellen, in verband met de toepassing van bestemmingsplanregelingen op basis van de Wet ruimtelijke ordening, met betrekking tot de interpretatie van die regelingen in verband met de ondergeschikte horeca;
•    de bepaling "ondergeschikte horeca" verdere uitleg behoeft in verband met een goede handhaafbaarheid van bestemmingsplannen;

Gelet op artikel 4:81 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel

BESLUIT:

De volgende beleidsregel vast te stellen:
Ondergeschikte horeca is: Een gelegenheid waarbij het doel van de onderneming niet primair is gericht op het verstrekken van consumptieve goederen, maar slechts ter ondersteuning (ondergeschikt) is van de hoofdactiviteit. De consumptieve activiteiten bestaan uit het verstrekken van (klein) eetwaren en dranken voor directe consumptie te plaatse.
In het geval een bestemmingsplan daarin voorziet, dan wel planologische toestemming is verleend, wordt de ondergeschikte horeca toelaatbaar geacht indien het horecagedeelte voldoet aan de volgende eisen:
1.    De opening- en sluitingstijden van het horecagedeelte zijn dezelfde als die van de hoofdfunctie c.q. hoofdactiviteit, of het horecagedeelte begint later en/of eindigt eerder dan de hoofdactiviteit. Dit houdt eveneens in dat het horecagedeelte niet zelfstandig kan blijven bestaan na beëindiging van de hoofdactiviteit.
2.    Het horecagedeelte staat uitsluitend open voor degenen die primair komen voor de hoofdactiviteit en heeft een directe en logische relatie met de hoofdfunctie; dit betekent dat er duidelijk sprake moet zijn van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie, zowel in uitstraling, omzet en in ruimtegebruik. De ondergeschikte horeca mag maximaal 25% van het bruto verkoopvloeroppervlak van de inrichting beslaan, met dien verstande dat de bruto vloeroppervlakte ten hoogste 34,99 m2 zal bedragen. Onder bruto verkoopvloeroppervlak wordt verstaan het voor publiek toegankelijke gedeelte plus de ruimte achter de kassa. Opslagruimten en personeelsruimten worden hier niet toe gerekend. Het maximum van 34,99 m2 betreft de oppervlakte van de ondersteunende horeca binnen in het pand (dus niet terrassen).
3.    Geen alcohol schenken, tenzij uit de bestemmingsomschrijving of omgevingsvergunning blijkt dat dit wel is toegestaan.
4.    Geen luide of live muziek.
5.    Er zijn geen andere activiteiten zoals vergaderingen, bruiloften, recepties, feesten en partijen, en het horecagedeelte mag niet verhuurd worden of beschikbaar worden gesteld aan derden ten behoeve van activiteiten, feesten en partijen.
6.    Het horecagedeelte is niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk, maar is uitsluitend bereikbaar via de entree van de hoofdfunctie.
7.    Er mogen geen maaltijden en buffetten worden verstrekt. Deze regel is niet van toepassing voor gasten bij een incidentele gelegenheid en eigen leden en gastleden ter gelegenheid van wedstrijden, clinics, toernooien e.d. welke plaatsvinden binnen het besloten karakter van het horecagedeelte.
8.    Er worden op, aan of bij de openbare weg geen aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt dat in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
9.    Arrangementen met horeca mogen niet worden toegepast.
10.    Er wordt geen reclame gemaakt voor het horecagedeelte.
11.    Er is geen buitenterras dat rechtstreeks vanaf de weg zichtbaar en toegankelijk is. Geen buitenterras bij een detailhandelsbestemming. Als uitzondering geldt dat sportactiviteitenbedrijven op het strand, op en in het bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend de ondergeschikte horeca mogen uitvoeren.
Toelichting op de uitzondering: Het strand is een openbare weg. Om die reden geldt voor deze locaties op het strand een uitzondering, omdat juist de sportactiviteiten zich in de openlucht afspelen. Voor het overige zijn voor deze locaties de beleidsregels onverkort van toepassing.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 25 augustus 2015.