Beleidsregel incidentele festiviteiten

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregel incidentele festiviteiten
Citeertitel Beleidsregel incidentele festiviteiten
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

1. De oude "beleidsregel incidentele festiviteiten" vastgesteld in 2006 wordt ingetrokken per 11 november 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 tot en met 4:84
  2. Algemene plaatselijke verordening, artikel 1:8, 2:29, 2:30 en 4:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
11-11-2010 n.v.t. Nieuwe regeling 19-10-2010 Gemeenteinfo, 03-11-2010 9

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Ameland,

Overwegende, dat het vanuit het oogpunt van de openbare orde wenselijk is over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel in het kader van de incidentele festiviteiten, waarmee bij het accepteren van een “melding incidentele festiviteit” rekening moet worden gehouden;

Gelet op artikel 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 1:8, 2:29, 2:30 en 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening;

Besluit:

Vast te stellen “Beleidsregel incidentele festiviteiten”
 

Hoofdstuk Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Apv: Algemene plaatselijke verordening;
b. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
c. Inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;
d. Openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt vertrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.
e. Houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;
f. Incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;
g. Licht versterkte muziek: muziek dat minimaal versterkt wordt, waarbij het geluidsniveau in ieder geval niet meer bedraagt dan 75 dB(A);
h. Groepsaccommodatie: een accommodatie met ten minste 20 slaapplaatsen die overwegend logies verstrekt aan personen in groepsverband, zoals bijvoorbeeld een kampeerboerderij.

Artikel 2. Generieke kennisgeving groepsaccomodaties

Voor de groepsaccommodaties geldt een generieke “kennisgeving incidentele festiviteiten”. De groepsaccommodaties hebben toestemming om op maximaal 12 zaterdagen per jaar van 12.00 uur tot 23.00 uur een incidentele festiviteit te houden. Dit betekent dat de houder van een groepsaccommodatie geen kennisgeving hoeft te doen als er een incidentele festiviteit wordt gehouden in zijn inrichting.

Artikel 3. Sluitingstijd openbare inrichtingen

Als een houder van een openbare inrichting kennisgeving doet van een incidentele festiviteit dan geldt, op grond van artikel 2:30 van de Apv, voor de datum van de incidentele festiviteit een afwijkende sluitingstijd. De sluitingstijd van een openbare inrichting tijdens een incidentele festiviteit is 04.00 uur. Bij de sluitingstijd geldt voorts dat het voor een inrichting niet is toegestaan om nieuwe klanten na 01.30 uur in de inrichting toe te laten. Deze afwijkende sluitingstijd geldt niet voor openbare inrichtingen waarvoor een beperkte Drank- en Horecavergunning is afgegeven, zoals bv. in een snackbar, buurthuis etc..

Artikel 4. Sluitingstijd inrichtingen

oor de inrichtingen, niet vallende onder de openbare inrichtingen, geld de sluitingstijd zoals vastgesteld in de regelgeving.

Artikel 5. Locatie festiviteit

Het is mogelijk om voor zowel het bebouwde gedeelte van de inrichting als voor de buitenruimte van de inrichting een kennisgeving te doen voor een incidentele festiviteit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de beide meldingen. De overlast voor de omgeving is hoger bij een festiviteit in de buitenruimte van een inrichting.

Hoofdstuk Algemene voorschriften

Artikel 6. Voorschriften incidentele festiviteit

  1. De incidentele festiviteit mag voor het bebouwde gedeelte van de inrichting gehouden worden tot 02.30 uur;

  2. De incidentele festiviteit mag voor de buitenruimte van de inrichting gehouden worden van 14.00 uur tot 23.00 uur;

  3. Aanwijzingen van ambtenaren van politie en gemeente moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

  4. Overlast voor de omgeving moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Artikel 7. Weigering kennisgeving

  1. Als het college een schriftelijke kennisgeving weigert, wordt dit schriftelijk bekend gemaakt uiterlijk 3 dagen voor het houden van de festiviteit.

  2. Als het college een kennisgeving weigert die is ingediend per @-mail, wordt dit uiterlijk 1 dag voor het houden van de festiviteit via de mail bekend gemaakt.

Artikel 8. Overtreding regels

Als er een incidentele festiviteit wordt gehouden in een inrichting zonder dat hiervan een kennisgeving is gedaan of als een houder van een inrichting zich niet houdt aan de voorschriften, heeft dit de volgende consequenties:
- 1e overtreding: een waarschuwing
- 2e overtreding: een verbod om gedurende 1 kwartaal festiviteiten te organiseren (gerekend vanaf de laatst gehouden festiviteit waarvoor geen kennisgeving is gedaan) en een aankondiging van een dwangsom voor een volgende overtreding.
- 3e overtreding: een verbod om gedurende 1 jaar festiviteiten te organiseren (gerekend vanaf de laatst gehouden festiviteit waarvoor geen kennisgeving is gedaan) onder laste van het opleggen van een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is € 1000,- per overtreding met een maximum van € 5.000,-.
 

Hoofdstuk Slotbepalingen

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel incidentele festiviteiten”.

Artikel 10. Inwerkingtreding

  1. Deze beleidsregel treedt in werking op 11 november 2010.

  2. De “Beleidsregel voor incidentele festiviteiten” van 21 februari 2006 wordt ingetrokken.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 19 oktober 2010