Beleidsregel incidentele festiviteiten voor groepsaccommodaties

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Beleidsregel incidentele festiviteiten voor groepsaccommodaties
Citeertitel Beleidsregel incidentele festiviteiten voor groepsaccommodaties
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze beleidsregel is een verruiming van de huidige beleidsregel incidentele festiviteiten, waarmee groepsaccommodaties naast de zaterdag, ook onder voorschriften op andere dagen festiviteiten kunnen organiseren in de maanden april tot en met september.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 4:81 tot en met 4:84
  2. Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikelen 1:8, 2:29, 2:30 en 4:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
25-03-2015 n.v.t. Aanvullende regeling 06-01-2015 Gemeente Info, 25 maart 2015 -

Artikel

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland,

Overwegende dat het wenselijk is om in verband met de openbare orde over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel waarmee groepsaccommodaties onder voorschriften incidentele festiviteiten kunnen organiseren;

Gelet op artikel 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op artikel 1:8, 2:29, 2:30 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);


BESLUIT

Vast te stellen de beleidsregel incidentele festiviteiten voor groepsaccommodaties

Artikel 1 Begripsomschrijving
1. Incidentele festiviteit: een festiviteit waarbij de wettelijke geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit overschreden mogen worden binnen de groepsaccommodatie.
2. Groepsaccommodatie: een bouwwerk, geen appartement, hotel of pension zijnde, dat blijkens haar indeling geschikt en bestemd is om voor een groep of groepen van personen te dienen als recreatief dag- en nachtverblijf. Hierbij bestaat een groep uit tenminste zes personen die door gelijktijdige uitoefening van recreatief verblijf in een groepsaccommodatie verenigd zijn.

Artikel 2 Generieke kennisgeving
Voor het organiseren van een incidentele festiviteit hoeft de groepsaccommodatie geen ontheffing (melding) in te dienen, maar deze festiviteit valt dan onder de generieke kennisgeving waarmee maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit georganiseerd mag worden binnen de groepsaccommodatie.

Artikel 3 Voorschriften incidentele festiviteit
Aan het organiseren van een incidentele festiviteit, worden de volgende voorschriften verbonden:
1. Een incidentele festiviteit mag uitsluitend één keer per week in de maanden april tot en met september georganiseerd worden binnen de groepsaccommodatie, met uitzondering van de zondag.
2. De festiviteit mag vanaf 12.00 tot uiterlijk 23.00 uur georganiseerd worden.
3. Het geluidsniveau tijdens de festiviteit moet passend zijn en overlast voor de omgeving moet zoveel mogelijk beperkt worden.
4. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid tijdens de festiviteit, blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
5. Op het buitenterrein van de groepsaccommodatie mogen tijdens de festiviteit geen geluidsapparaten in werking zijn.
6. Aanwijzingen van politie of gemeentelijk toezichthouder moeten onmiddellijk opgevolgd worden.
7. De registratie van het aantal festiviteiten moet door de groepsaccommodatie zelf bijgehouden worden.

Artikel 4 Overtreding regels
Als een houder van een groepsaccommodatie zich niet houdt aan de gestelde voorschriften voor incidentele festiviteiten, heeft dit de volgende consequenties:
1. Eerste overtreding: een waarschuwing.
2. Tweede overtreding: een verbod om gedurende één kwartaal festiviteiten te organiseren (gerekend vanaf de laatst gehouden festiviteit waarbij de regels zijn overtreden) en een dwangsom voor een volgende overtreding.
3. Derde overtreding: een verbod om gedurende één jaar festiviteiten te organiseren (gerekend vanaf de laatst gehouden festiviteit waarbij de regels zijn overtreden) onder last van het opleggen van een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is € 1.000,00 per overtreding met een maximum van € 5.000,00.

Op het moment dat er klachten of andere vormen van overlast binnenkomen door de incidentele festiviteit(en), wordt er gehandhaafd en moet de groepsaccommodatie de registratie van het aantal festiviteiten kunnen overleggen.

Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel incidentele festiviteiten voor groepsaccommodaties

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking een dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015.