Zienswijze indienen

In bepaalde gevallen ligt er een ontwerpbesluit ter inzage, bijvoorbeeld bij het voornemen om een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure te verlenen. U kunt dan een zienswijze over dit voornemen indienen tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat.

U kunt een zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

  • Het college van burgemeester en wethouders
  • Postbus 22
  • 9160 AA Hollum-Ameland

 Zorg ervoor dat uw zienswijze het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • datum;
  • een omschrijving van het voorgenomen besluit, waartegen de zienswijze is gericht;
  • het onderdeel van het ontwerpbesluit waar uw zienswijze betrekking op heeft;
  • uw handtekening.

 Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers via telefoonnummer (0519) 555 555.