Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 30 januari 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 30 januari 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
01a. Toelichting leden rekenkamercommissie de Waddeneilanden op onderzoek "vergunningverlening bij evenementen op de Waddeneilanden" (zie ook agendapunt 9)
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 19 januari 2017
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2016
05. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan de Hagen te Hollum
06. Verlenen krediet project de Hagen te Hollum
07. Verlenen krediet voor aanleg speelveld BWS te Nes
08. Benoemen, herbenoemen en ontslaan leden adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017
09. Vaststellen eindrapportage onderzoek vergunningverlening bij evenementen op de Waddeneilanden
10. Vaststellen resultaten werkgroep Eigen Veerdienst Ameland
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl