Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 januari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 januari 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer G. van Klaveren
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 januari 2019
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2018
05. Verlenen verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw woonhuis aan Jan Jacobsweg te Hollum
06. Vaststellen "wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Ameland 2018"
07. Bekrachtingen geheimhouding verkoopvorm en transactieprotocol Eneco
08. Schrijven naar Veiligheidsregio zienswijze Kaderbrief 2020-2023 (nazending)
09. Motie van de fractie van CDA inzake overdracht rijksgronden aan Staatsbosbeheer
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl