Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 28 februari 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 28 februari 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 februari 2022
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2022
06. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Veldweg 2 woningen Buren
07. Voorstel inzake vaststellen Rekenkamerrapport ''Onderzoek naar Sociaal Cultureel Werk Ameland''
08. Voorstel inzake aanwijzen accountant openbaar basis- en voortgezet onderwijs voor de boekjaren 2022 tot en met 2025
09. Ruimte voor eventuele moties 
10. Sluiting


De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl