Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 25 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 25 juni 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. de Hoop
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 juni 2018
04. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 2018
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 mei 2018
06. Vaststellen actualisering van de Participatieverordening en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag
07. Vaststellen Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018 -2021
08. Vaststellen bestemmingsplan Hollum - Jan Jacobsweg (toevoegen woning)
09. Vaststellen Jaarverslag 2017 gemeente Ameland
10. Vaststellen aanpassing verordening Jeugdhulp gemeente Ameland 2018
11. Vaststellen preventie-en handhavingsplan alcohol gemeente Ameland 2018
12. Motie fractie Algemeen Belang Ameland
13. Onderzoek geloofsbrieven mw. E. Bruins Slot
14. Voorstel benoeming wethouder, ontslag wethouder, vaststellen tijdsbestedingsnorm en ontheffing woonplaatsvereiste
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl