Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 17 mei 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 17 mei 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Verlengen periode tijdelijk raadslid dhr. E.G. IJnsen (afleggen belofte)
04.  Ingekomen stukken voor de raad tot en met 4 mei 2021
05. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
06. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2021
07. Voorstel inzake voorbereiden nieuw bestemmingsplan Recreatieterreinen Hollum (deel terrein vakantiepark Boomhiemke)
08. Voorstel inzake (her-) vaststellen Nota Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016 - 2020 partieel gewijzigd 
09. Voorstel inzake vaststellen Regionale Energie Strategie (RES 1.0) 
10. Voorstel inzake uitgifte cumulatief preferente aandelen Stedin
11. Voorstel inzake Jaarrekening 2020, Eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Fryslan
12. Voorstel inzake Begroting 2022 Hus en Hiem 
13. Voorstel inzake verzoek verlenen verklaring geen bedenkingen bouw twee-onder-een-kapwoning Tiemanshiem Buren
14. Voorstel inzake vaststellen nieuw bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes 
15. Voorstel inzake conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 samenwerkingsverband de Waddeneilanden
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl