Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 14 september 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 14 september 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 2 september 2020
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 juli 2020
06. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2020 (inclusief begrotingswijzigingen 2020)
07. Voorstel inzake ontwerp- Agenda voor de Wadden 2050
08. Voorstel inzake Verordening Leerlingen vervoer germeente Ameland2 2020
09. Voorstel inzake Jaarverslag 2019 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
10. Voorstel inzake verlenen krediet woningbouw Gemeentelijk Woningbedrijf 2e fase
11. Voorstel inzake zienswijze incidentrisicoprofiel gemeente Ameland
12. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag 2019 Openbaar Primair Onderwijs Ameland
13. Voorstel inzake wensen en bedenkingen terugtreden gemeente uit bestuur VVV
14. Voorstel inzake onderzoek Rekenkamercommissie de Waddeneilanden inzake ''Samenwerkingsverbanden''
15. Voorstel inzake vaststellen Verordening Rechtspostitie Raad- en Commissieleden 2020
16. Voorstel inzake vaststellen ''Vergaderschema Raad en Commissie gemeente Ameland 2021''  
17. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl