Uitnodiging en agenda voor de raadsvergadering van maandag 14 december 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadsvergadering op maandag 14 december 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer L.P. Stoel
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Definitief vaststellen van de agenda
03. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 3 december 2020
04. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
05. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 november 2020
06. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen bedenkingen agrarische bedrijfswoning aan de Reeweg 6 te Buren
07. Voorstel inzake wijziging Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
08. Voorstel inzake vaststellen Verordening Startersleningen en vrijmaken krediet
09. Voorstel inzake Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
10. Voorstel inzake verlenen krediet voor renovatie van technische installaties gemeentehuis
11. Voorstel inzake slotwijziging Begroting 2020
12. Voorstel inzake uitvoeringsregeling subsidie voor toeristische jeugdgroepen 2021
13. Voorstel inzake Belastingverordeningen gemeente Ameland 2021
14. Voorstel inzake benoemen c.q. herbenoemen van raadsleden in raadscommissies en tijdelijke werkcommissies
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl