Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 9 mei 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 9 mei 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur 
voorzitter : de heer D.W. Engels
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W 
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 11 april 2022
06. Voorstel inzake financiële stukken gemeenschappelijke regeling ''Veiligheidsregio Fryslân''
07. Voorstel inzake Begroting 2023 en Jaarverslag 2021 gemeenschappelijk regeling ''Hûs en Hiem''
08. Voorstel inzake Begroting 2023 gemeenschappelijk regeling ''de Waddeneilanden'' 
09. Voorstel inzake verstrekken (aanvullend) krediet startersleningen
10. Voorstel inzake Rekenkamercommissie de Waddeneilanden: Benoemen nieuw lid, herbenoemingen en vaststellen aangepaste verordening
11. Voorstel inzake Auditcommissie gemeente Ameland 
12. Actualiteiten vanuit het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl