Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 9 januari 2017

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 9 januari 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.G. Brouwer
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 12 december 2016
06. Voorstel reparatie Bestemmingsplan de Hagen te Hollum
07. Voorstel verlenen krediet Bestemmingsplan de Hagen te Hollum
08. Eindrapportage onderzoek rekenkamercommissie vergunningverlening bij evenementen op de Waddeneilanden
09. Resultaten werkgroep "Eigen Veerdienst Ameland"
10. Actualiteiten vanuit het Open Plan Proces
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl