Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 7 mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 mei 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 16 april 2018
06. Voorstel aanpassen helikopterplatform vliegveld
07. Mogelijkheid tot geven van een zienswijze t.a.v. de FUMO
08. Voorstel tot vaststellen meerjarenbegroting Openbaar Primair Onderwijs Ameland 2018 - 2022
09. Voorstel benoemen voorzitter, herbenoeming leden en vaststellen aangepaste verordening van de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden
10. Voorstel Ouderenzorg Ameland (nazending)
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl