Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 7 juni 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 juni 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 3 mei 2021
06. Voorstel inzake verzoek vaststellen nieuw bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes
07. Voorstel inzake (her-) vaststellen Nota Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016 - 2020 partieel gewijzigd
08. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag gemeente Ameland 2021
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl