Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 6 mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 6 mei 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 4 maart 2019
06. Bouw van een woning aan de Tiemen Boelensweg te Buren
07. Voorstel inzake bouwrijp maken Smitteweg te Ballum
08. Voorstel inzake huisvestingsverordening gemeente Ameland
09. Voorstel inzake financiele verordening (nazending)
10. Voorstel inzake reglementen van orde Raad en commissie
11. Voorstel inzake rechtspositie Raad en commissieleden
12. Voorstel inzake verordening op de vertrouwenscommissie
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.