Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 5 juli 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 5 juli 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 7 juni 2021
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw loods Ballum
07. Voorstel inzake bestemmingsplan woningbouw Hollum - Trapweg
08. Voorstel inzake Groenplan ''Ruimte voor waardevol groen''
09. Voorstel inzake aankoop en verlenen krediet Ballumerweg 34 te Nes
10. Voorstel inzake verlenen krediet subsidiƫring externe begeleiding bestuurlijke fusie primair onderwijs west Ameland
11. Voorstel inzake verlenen krediet voorbereiding realisering flex-woningen Nes
12. Voorstel inzake verlenen krediet inventaris sporthallen 
13. Voorstel inzake verlenen krediet onderzoek rekenkamercommissie 
14. Concept-initiatiefvoorstel inzake verlenen krediet voor renovatie / verduurzaming ambtswoning 
15. Voorstel inzake financieringsregeling huisvesting ambtenaren
16. Voorstel inzake wijziging Vergaderschema 2021
17. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
18. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl