Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 4 november aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 4 november 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 oktober 2019
06. Voorstel inzake Programmabegroting gemeente Ameland 2020 - 2023
07. Voorstel inzake aankoop grond Trapweg te Hollum
08. Vaststellen startdocument RES (Regionale Energietransitie) Fryslan
09. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning "Nieuwbouw van een ambulancepost aan de Reeweg te Nes"
10. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning "Bouwen van een loods aan de Strandweg te Ballum"
11. Voorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan "Ballum - Camminghastraat 16"
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.