Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 4 maart aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 4 maart 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering
06. Voorstel inzake vaststellen Startnotitie Woningbouw
07. Voorstel inzake verlenen krediet aankoop grond Paasduinweg te Buren
08. Voorstel inzake verlenen krediet aankoop grond Polderweg / Miedeweg te Nes
09. Voorstel inzake verlenen krediet sloop woningen en aanleg parkeerterrein de Hagen te Hollum
10. Voorstel inzake de herontwikkeling van het voormalig zwembadterrein te Nes
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.