Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 4 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 4 februari 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 januari 2019
06. Voorstel inzake "Startnotitie Welzijnswerk Ameland in Sociaal Domein"
07. Uitwerking visie Gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Ameland
08. Voorstel aanpassing Verordening WMO gemeente Ameland 2016
09. Voorstel wijziging bestemming vakantiepark Qurios Ameland, Oranjeweg Ameland
10. Voorstel Economische Visie gemeente Ameland 2030
11. Voorstel wijziging Onroerende zaakbelastingen gemeente Ameland 2019
12. Rapport rekenkamercommissie "de Waddeneilanden" inzake "de Waddentoets"
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl