Uitnodiging en agenda voor de Raadscommissievergadering van maandag 31 augustus 2020

U bent van harte uitgenodigd om de extra raadscommissievergadering op maandag 31 augustus 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 6 juli 2020
06. Voorstel inzake verlenen krediet woningbouw Gemeentelijk Woningbedrijf 2e fase
07. Voorstel inzake ontwerp Agenda voor de Wadden 2050
08. Voorstel inzake zienswijze incidentrisicoprofiel Gemeente Ameland
09. Voorstel inzake vaststellen Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Ameland 2020-2021
10. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Ameland 2019
11. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag Burgemeester Walda Scholengemeenschap (BWS) 2019
12. Voorstel inzake wensen en bedenkingen terugtreden gemeente uit bestuur VVV
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl