Uitnodiging en agenda voor de Raadscommissievergadering van maandag 3 mei 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 3 mei 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 12 april 2021
06. Voorstel inzake verzoek verlenen verklaring van geen bedenkingen bouw twee-onder-een-kapwoning Tiemanshiem Buren 
07. Voorstel inzake verzoek vaststellen nieuw bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes
08. Voorstel inzake voorbereiden nieuw bestemmingsplan Recreatieterreinen Hollum (deel terrein vakantiepark Boomhiemke) 
09. Voorstel inzake (her-) vaststellen Nota Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016-2020 partieel gewijzigd
10. Voorstel inzake vaststellen Regionale Energie Strategie Fryslan 1.0 (RES 1.0)
11. Voorstel inzake uitgifte cumulatief preferente aandelen Stedin 
12. Voorstel inzake Jaarrekening 2020, Eerste Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022 Veiligheidsregio Fryslan
13. Voorstel inzake Begroting 2022 Hus en Hiem
14. Voorstel inzake conceptbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 samenswerkingsverband de Waddeneilanden 
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden 
16. Sluiting 

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl