Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 13 augustus aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 13 augustus 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 mei 2018
06. Voorstel verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw van een woonhuis met drie woningen aan de Tussen Dijken te Hollum 
07. Voorstel procedure wijziging bestemmingsplan locatie de Hagen Hollum
08. Voorstel inzake Modelspoor Ameland (MSA)
09. Voorstel verstrekken krediet aankoop grond Foppedunenweg Buren
10. Voorstel verstrekken krediet vervangen kappen historisch verlichtingsmasten
11. Voorstel verstrekken krediet revitalisatie dorpscentrum Nes
12. Voorstel vaststellen Voorjaarsnota gemeente Ameland 2018
13. Voorstel vaststellen Jaarverslag Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Ameland 2017
14. Voorstel vaststellen Jaarverslag Burgemeester Waldaschool 2017
15. Voorstel vaststellen Archiefverslag gemeente Ameland 2017
16. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan
17. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
18. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl