Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 12 april 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 12 april 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 1 maart 2021
06. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan de Hagen te Hollum
07. Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
08. Voorstel inzake Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften
09. Voorstel inzake Ontwerp begroting FUMO 2022
10. Voorstel inzake Werkdocument Programmaplan de Waddeneilanden
11. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie de Waddeneilanden “ Quick scan Zwembaden”
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband ''de Waddeneilanden''
13. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl