Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 11 januari

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 11 januari 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 7 december 2020
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanleg twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland 
07. Voorstel inzake verlenen krediet aanvullende subsidie herbestemming molen de Phenix te Nes
08. Voorstel inzake zienswijze Kaderbrief 2022 - 2025 Veiligheidsregio Fryslan
09. Voorstel inzake zienswijze oprichting Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) Veiligheidsregio Fryslan
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband ''de Waddeneilanden''
11. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl