Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 11 april 2022

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 11 april 2022 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland.

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 20:00 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W 
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissie 7 februari 2022
06. Voorstel inzake eventuele zienswijze (ontwerp) Begroting FUMO 2023
07. Voorstel inzake actualiseren Verordening op de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Ameland, vaststellen van het Toezichtkader en vaststellen verordening Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs gemeente Ameland 
08. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
09. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl