Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 1 november 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 1 november 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 20:00 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 11 oktober 2021
06. Voorstel inzake Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Ameland 2022
07. Voorstel inzake herziene Centrumregeling Sociaal Domein Fryslan 2022
08. Voorstel inzake ontwikkelen Zonnepark met opslag in de Ballumerbocht
09. Voorstel inzake Transitievisie Warmte gemeente Ameland
10. Voorstel inzake de Begroting gemeente Ameland 2022-2025
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband de Waddeneilanden
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl