Uitnodiging en agenda voor de Raadscommissievergadering van maandag 1 maart 2021

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 1 maart 2021 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D.F. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 1 februari 2021
06. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw 4 appartementen Strandweg 2a te Nes
07. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen herbouw groepsverblijf Bramerduinenpad 17 te Nes
08. Voorstel inzake Integraal Veiligheidsplan gemeente Ameland 2021-2024
09. Voorstel inzake Verordening projectsubsidies ten behoeve van de gemeentelijke cofinanciering Streekagenda gemeente Ameland 2021
10. Voorstel inzake Jaarverslag Leerplicht gemeente Ameland 2019-2020
11. Voorstel inzake Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Ameland 
12. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2021-2024 Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
13. Verwijzing brief vanuit de raad van 25 januari jl.: Brief college inzake concept evaluatie nota Verblijfsrecreatie, onderdeel groepsverblijven / Brief Vereniging van Groepsverblijven
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband ''de Waddeneilanden''
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl