Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van maandag 1 juli aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 1 juli 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 3 juni 2019
06. Voorstel inzake herontwikkeling voormalig zuivelfabriek aan de Fabrieksweg 18 te Hollum
07. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen "bouw drie woningen Molenweg 7 te Nes"
08. Voorstel inzake uitgangspunten nieuw bestemmingsplan recreatieterreinen "Boomhiemke"(deel van het vakantiepark Boomhiemke)
09. Voorstel inzake Algemene Subsidieverordening gemeente Ameland 2019
10. Voorstel aanvraag krediet voor realisatie opslagloods gemeentewerf te Ballum
11. Voorstel aanvraag krediet nieuwbouwproces de Stelp
12. Voorstel inzake ambtswoning te Nes Ameland
13. Begroting Veiligheidsregio 2020
14. Rapport van rekenkamercommissie "de Waddeneilanden" inzake "onderzoek naar externe inhuur Waddeneilanden"
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.