Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van 7 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 oktober 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 2 september 2019
06. Voorstel inzake aanstellen functionaris gegevensbescherming
07. Voorstel inzake regionaal beleidsplan 2020 - 2023
08. Voorstel inzake herontwikkeling terrein voormalig zwembad
09. Voorstel inzake museale gebouwen STAM
10. Voorstel inzake verlenen krediet brandveiligheid aanleunwoningen in de Stelp
11. Voorstel inzake verlenen krediet bouw woningen 1e tranche (nazending)
12. Voorstel inzake ontwerpbegroting FUMO 2020
13. Voorstel inzake Programmabegroting gemeente Ameland 2020 - 2023
14. Voorstel inzake belastingverordeningen gemeente Ameland 2020 (deel 1)
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
16. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.