Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van 3 februari aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 3 februari 2020 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 9 december 2019
06. Voorstel inzake aankoop grond Hoge Eggenweg te Nes
07. Voorstel inzake meerjarenbegroting Burgemeester Walda School 2020 - 2024
08. Voorstel inzake Verordening leerlingenvervoer gemeente Ameland 2020
09. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.