Uitnodiging en agenda voor de raadscommissievergadering van 11 mei aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 11 mei 2020 bij te wonen via deze link; http://live.starleaf.com/OTExMjY2MjM6NTY1MzA2.

plaats : Starleaf vanuit huis
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 9 maart 2020
06. Voorstel inzake overdracht in erfpacht gebouwen aan Stichting Amelander Musea
07. Voorstel inzake jaarverslag Leerplicht 2019
08. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie "De Waddeneilanden" inzake "Doorwerking rapport Evenementenvergunning"
09. Voorstel inzake meerjarenbegroting bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 2020 - 2024
10. Voorstel inzake begroting samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
11. Voorstel inzake financiele stukken Veiligheidsregio Fryslan
12. Consultatie College over uitvoering fietspad Hagendoornveld
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
14. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl