Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie Zorg op maandag 9 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Zorg op maandag 9 december 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : Na de reguliere commissievergadering
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college op het gebied van het Sociaal Domein
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vaststellen besluitenlijst commissie Zorg 2 september 2019
05. Voorstel inzake Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (aanpassing eigen bijdrage o.b.v. abonnementstarief)
06.

Ter kennisgeving; Brief ombudsman problematiek WMO hulpmiddelen en tussentijdse rapportage Jobinder 2019

07. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl