Uitnodiging en agenda voor de raadscommissie Sociaal Domein van maandag 20 november aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering Sociaal Domein op maandag 20 november 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer A. Tuil
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan de wethouder Sociaal Domein
05. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein 22 mei 2017
06. Voorstel aanpassing verordening Jeugdhulp gemeente Ameland
07. Voorstel aanpassing artikel 15 Verordening WMO gemeente Ameland
08. Voorstel Vangnetregeling Participatiewet 2017
09. Vanuit de ingekomen stukken raadsvergadering;
09. a Afschrift Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen Sociaal Domein d.d. 13 juni 2017
09. b Advies Zorg voor samenhangende zorg
09. c VNG Lbr17/044 Aanpassing modelverordening WMO 2015
09. d Rekenkamercommissie de Waddeneilanden; rapportage WMO en rapportage Ameland "Samen thuis? WMO in 16 Friese gemeenten"
10. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl