Uitnodiging en agenda voor de raadcommissie vergadering van maandag 7 december 2020

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 7 december 2020 te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : Gemeentehuis, Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer D. Metz
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening 
02. Mededelingen
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 2 november 2020
06. Voorstel inzake aanvraag omgevingsvergunning agrarische bedrijfswoning aan de Reeweg 6 te Buren
07. Voorstel inzake wijziging Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019
08. Voorstel inzake vaststellen verordening Startersleningen en vrijmaken krediet
09. Voorstel inzake Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
10. Voorstel inzake verlenen krediet voor renovatie van technische installaties gemeentehuis
11. Voorstel inzake slotwijziging Begroting 2020
12. Voorstel inzake uitvoeringsregeling subsidie voor toeristische jeugdgroepen 2021
13. Voorstel inzake Belastingverordeningen gemeente Ameland 2021
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
15. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl