Uitnodiging en agenda van de raadscommissievergadering van maandag 10 december aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 10 december 2018 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 8 oktober 2018
06. Voorstel aanpak evaluatie en herziening horecabeleidsplan
07. Voorstel verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning uitbreiden bestaande stal aan de Badweg 23 in Hollum
08. Voorstel huurprijsbeleid Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland
09. Voorstel vijfde begrotingswijziging (slotwijziging) begroting gemeente Ameland 2018
10. Voorstel belastingverordeningen gemeente Ameland
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl