Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering van maandag 3 juni aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 3 juni 2019 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer S. Bonthuis
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6 mei 2019
06. Voorstel inzake Bestemmingsplan "de Hagen" te Hollum
07. Voorstel inzake leden bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
08. Voorstel inzake beleidsnotitie "Samen slim op weg naar de energie van de toekomst!"
09. Voorstel inzake Jaarverslag gemeente Ameland 2018
10. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2019
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl.

U kunt de app van iBabs downloaden via de app store.