Uitnodiging en agenda raadscommissievergadering van maandag 16 oktober aanstaande

U bent van harte uitgenodigd om de raadscommissievergadering op maandag 16 oktober 2017 bij te wonen in het gemeentehuis of te beluisteren via de Lokale Omroep Ameland

plaats : gemeentehuis Ballum
aanvang : 19:30 uur
voorzitter : de heer J. Groenewold
griffier : mevrouw J.M.J. Metz

voorlopige agenda:

01. Opening
02. Mededelingen vanuit het college
03. Definitief vaststellen van de agenda
04. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
05. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 18 september 2017
06. Voorstel Voorbereidingskrediet "Project Ouderenzorg"
07. Principebesluit aandelen Eneco
08. Opclassificatie gemeente Ameland
09. Vaststellen Jaarverslag Openbaar Primair Onderwijs (OPO) gemeente Ameland 2016
10. Programmabegroting 2018-2021
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"
12. Sluiting

De stukken die bij deze agenda horen kunt u nu inzien via deze link naar de website van de gemeente Ameland www.ameland.nl